0
0.00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.betekipa.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.betekipa.pl prowadzony jest przez BET EKIPA Agnieszka Sermak (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów); NIP 6282285429, REGON 520648023.

 2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty eleketronicznej: kontakt@betekipa.pl.

 3. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.sklep.betekipa.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

 5. Każdy Kupujący z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.sklep.betekipa.pl potwierdza, iż akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).2. Definicje

 • Regulamin - oznacza niniejszy "Regulamin sklepu internetowego www.sklep.betekipa.pl"
 • Sklep Internetowy - oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.betekipa.pl
 • Kupujący – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą; zwany też Klientem.
 • Sprzedawca – BET EKIPA Agnieszka Sermak (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów); NIP 6282285429, REGON 520648023, adres poczty elektronicznej: kontakt@betekipa.pl; zwany też Usługodawcą.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą; zwany też Towarem.
 • Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty i w którym Kupujący ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 • Formularz Zamówienia – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.betekipa.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 • Przelewy24 – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 • PayPo – PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 627.500 złotych, NIP: 5213705997, REGON: 362485126.3. Warunki korzystania z Usługi Elektronicznej - Formularz Zamówienia

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer budynku i opcjonalnie mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, liczba Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 2. Wypełnienie Formularzu Zamówienia jest darmowe oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

 3. Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.4. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Kupującego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Kupujący może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@betekipa.pl lub pisemnie na adres: BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów.

 2. Kupujący powinien zawrzeć następujące informacje w opisie reklamacji: szczegóły oraz okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Kupującego; dane kontaktowego składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ewentualnym pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a w przypadku gdy reklamacja zostanie złożona przez konsumenta - w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.5. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z §4 pkt 1 Regulaminu.

 2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskich złotych i jest ceną Produktu brutto. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującego treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.


6. Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności za Produkt z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży:
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczneza pośrednictwem serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej „Dostawa i płatność” oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl,
 • Płatność odroczona PayPo – usługa świadczona przez PayPo Sp. z o.o. we współpracy z Przelewy24.pl, polegająca na odroczeniu terminu płatności do 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

 2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 (słownie: dwóch) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności odroczonej w ramach usługi PayPo, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rzecz spółki PayPo Sp. z o.o. w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od zawarcia Umowy sprzedaży bądź też – w przypadku wyboru przez Klienta na płatności ratalnej – spłaty należności zgodnie z ustalonym ze spółką PayPo Sp. z o.o. harmonogramem spłaty kredytu.


7. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są przedstawiane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • Przesyłka Paczkomatem InPost z przedpłatą,
 • Przesyłka kurierska InPost z przedpłatą,
 • Przesyłka kurierska DPD z przedpłatą,
 • Przesyłka Paczką Orlen z przedpłatą.
 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy,
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej za pośrednictwem PayPo – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.


8. Reklamacja Produktu przez konsumenta

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, który jest konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt zgodny z Umową Sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca dostarczy Produkt niezgodny z Umową Sprzedaży, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od dnia złożenia zamówienia.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na dwa sposoby:
 • W formie pisemnej za pośrednictwem dostępnego na Stronie Internetowej dostępnego na Stronie Internetowej formularza reklamacyjnego, który Kupujący przesyła na adres: BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@betekipa.pl.

 1. Kupujący powinien zawrzeć następujące informacje w opisie reklamacji: szczegóły oraz okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Kupującego; dane kontaktowe składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ewentualnym pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jest obowiązany dostarczyć Produkt na adres: BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów. W przypadku Kupującego będącego konsumentem, koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca.


9. Reklamacja Produktu przez osobę, której nie przysługuje status konsumenta

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, któremu nie przysługuje status konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad. Jeżeli Sprzedawca dostarczy Produkt wadliwy, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego na dwa sposoby:
 • W formie pisemnej za pośrednictwem dostępnego na Stronie Internetowej formularza reklamacyjnego, który Kupujący przesyła na adres: BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@betekipa.pl.

 1. Kupujący powinien zawrzeć następujące informacje w opisie reklamacji: szczegóły oraz okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Kupującego; dane kontaktowego składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ewentualnym pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt na adres: BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów. Koszty wysyłki ponosi wówczas Kupujący.10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


11. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na dwa sposoby:
 • W formie pisemnej za pośrednictwem dostępnego na Stronie Internetowej dostępnego na stronie internetowej formularza odstąpienia od umowy, który Kupujący przesyła na adres: BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów;
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@betekipa.pl.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, tj. odesłać Produkt przed upływem wskazanego terminu. Konsument może zwrócić Produkt na adres: BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, tj. koszty opakowania i odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 5. Jeżeli konsument w ramach odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu wybrał sposób dostawy inny, niż najtańszy sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, oraz inne treści cyfrowe, jeżeli zostały pobrane.


11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego niebędącego konsumentem.

 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


12. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.sklep.betekipa.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Agnieszki Sermak wykonującej działalność gospodarczą pod firmą BET EKIPA Agnieszka Sermak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282285429, REGON: 520648023. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Sprzedawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.sklep.betekipa.pl bez zgody Sprzedawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.sklep.betekipa.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Sprzedawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


13. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem powszechnym. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek kolizji zapisów Regulaminu z prawem polskim, zastosowanie ma prawo polskie.

 2. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sprawy polubownie:
 • ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
 • ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę tj. ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów.
 1. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności z następujących przyczyn:
 • Konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu
  w celu zachowania zgodności z prawem;
 • Konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 • Rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
 • Zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
 • Zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
 • Poprawa jakości obsługi Klientów;
 • Zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
 1. Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na zamówienie Kupującego, jeśli Umowa Sprzedaży została zawarta przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Najlepsza jakość

Bluzy z najwyższej jakości bawełny, które są inwestycją na wiele lat

Bezpieczne płatności

Wykorzystujemy certyfikowane metody płatności

Unikatowy produkt

Doskonały sposób na wyróżnienie się w tłumie!

Dołącz do naszej grupy i baw się razem z nami!

© 2022 BET EKIPA - Legalni bukmacherzy i typy na dziś. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów | kontakt@betekipa.stronazen.pl | NIP: 8652574122 | REGON: 520648023