0
0.00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin serwisu betekipa.pl

Definicje:

Serwis – platforma internetowa działająca jako powiązane ze sobą strony internetowe udostępniane w sieci Internet za pomocą strony internetowej www.betekipa.pl

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obejmujący zasady korzystania z Serwisu dla Użytkowników zgodnie z zasadami etyki oraz wzajemnego szacunku

Właściciel – BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów NIP: 6282285429

Użytkownik – każda pełnoletnia osoba korzystająca z Serwisu

Polityka prywatności – dokument opisujący sposób przetwarzania danych Użytkownika przez Właściciela

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem serwisu dostępnego pod adresem www.betekipa.pl jest firma BET EKIPA Agnieszka Sermak, ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów, NIP: 6282285429 (dalej jako: „Właściciel”), adres poczty elektronicznej: kontakt@betekipa.stronazen.pl.

3. Serwis przeznaczony jest dla wszystkich, którzy korzystają z zakładów wzajemnych oraz pozostałych gier hazardowych dozwolonych prawem powszechnie obowiązującym.

4. Dane zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny.

5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane problemami technicznymi Serwisu.

6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zmieszczone w Serwisie, a Użytkownik przyjmuje to do wiadomości.

7. Serwis nie zachęca do jakiejkolwiek nielegalnej działalności związanej z hazardem, nie zachęca do udziału w niej i nie udziela jakiegokolwiek wsparcia wobec tego typu działalności.

8. Właściciel Serwisu informuje, że Serwis zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi nie ma kontroli i za których treść nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności.

9. Właściciel Serwisu będzie usuwał niestosowne treści po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia przez Użytkownika przesłanego na adres e-mail: kontakt@betekipa.stronazen.pl.

10.Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza, w przypadku gdy jego treść będzie niezgodna z Regulaminem.

11. Właściciel Serwisu jako Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz stosuje pliki cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z Polityką prywatności wraz z Polityką cookies.

§2 Postanowienia szczególne

1. Korzystanie z Serwisu oraz jego wszelkich funkcjonalności przez Użytkowników jest bezpłatne.

2. Serwis oferuje użytkownikom możliwość:
1) zapoznawania się z treściami publikowanymi w Serwisie;
2) dodawania komentarzy;
3) zapoznania się z Newsletterem.

3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Treści zamieszczonej w Serwisie chronione są przepisami o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych, a ich wykorzystanie bez zgody Właściciela jest zabronione. Dotyczy to w szczególności tekstów, loga, materiałów graficznych, zdjęć, oprogramowania oraz wszystkie innych materiały powstających w ramach Serwisu, a mogących stanowić Utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników serwisu treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z prawem skutkować będzie pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej, w szczególności opisanej w przepisach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego, a także Ustawie o prawach autorskich i pokrewnych.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń, skarg itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie koszty związane z dochodzeniem praw spowodowanym zachowaniem Użytkownika.

8. Zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym będzie zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.

9. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji bądź uwag w odniesieniu do działania Serwisu za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@betekipa.stronazen.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Właściciela.

10. Aby skorzystać z Serwisu, Użytkownik powinien spełnić poniższe wymagania techniczne: 1) posiadać odpowiednie urządzenie z telekomunikacyjne z dostępem do Internetu;

2) zainstalować jedną z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych (np. Google Chrome, Safari, Firefox, Edge, Internet Explorer, Opera)

*3) dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java Script oraz plików Cookies

11. Użytkownik korzystając z Serwisu ma możliwość zaczerpnięcia informacji o aktualnych wydarzeniach sportowych, za pośrednictwem funkcjonalności takich jak Newsletter.

12. Użytkownik oświadcza, że ukończył osiemnaście (18) lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

13. Użytkownik korzystający z Serwisu w imieniu osoby będącej przedsiębiorcą niniejszym oświadcza, iż jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§3 Rejestracja Użytkownika

1. Dodanie komentarza przez Użytkownika możliwie jest po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz rejestracji konta przez Facebook bądź przez konto użytkownika Google.

2. Konta Użytkowników są darmowe.

3. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się oraz zaakceptował w pełni Regulamin, w tym Politykę Prywatności oraz Politykę cookies.

§4 Zamieszczanie komentarzy w Serwisie

1. Zamieszczanie komentarzy przez Użytkownika powinno odbywać się zgodnie z poszanowaniem dóbr osobistych oraz zasad etyki i współżycia społecznego.

2. Zamieszczenie komentarzy w Serwisie stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Użytkownika i odbywa się wyłącznie na jego odpowiedzialność.

3. Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników. Jakiekolwiek dane zamieszczane w ramach niniejszego Serwisu umieszczane są na serwerach podmiotów trzecich (nienależących do Właściciela).

4. Zabrania się zamieszczania przez Użytkowników linków bądź innych treści zawierających jakąkolwiek formę reklamy lub naruszających prawa przysługującym osobom trzecim. Treści niezgodne z prawem będą niezwłocznie usuwane przez Właściciela.

5. Zabrania się kopiowania komentarzy umieszczonych w Serwisie.

§5 Usunięcie, zawieszenie oraz blokada Konta

1. Właściciel ma prawo do usunięcia lub zablokowania komentarzy w momencie naruszenia niniejszego Regulaminu, niestosownych treści bądź przepisów powszechnie obowiązujących.

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13 kwietnia 2022 roku.
2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi z dniem jego udostępnienia w Internecie.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje prawo polskie. 5. Sporne sprawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Właściciela.

Najlepsza jakość

Bluzy z najwyższej jakości bawełny, które są inwestycją na wiele lat

Bezpieczne płatności

Wykorzystujemy certyfikowane metody płatności

Unikatowy produkt

Doskonały sposób na wyróżnienie się w tłumie!

Dołącz do naszej grupy i baw się razem z nami!

© 2022 BET EKIPA - Legalni bukmacherzy i typy na dziś. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ul. Henryka Jordana 12/39, 32-500 Chrzanów | kontakt@betekipa.stronazen.pl | NIP: 8652574122 | REGON: 520648023